Galaten 1:8-9 Geen eindredacteurs

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:8-9

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Wij veranderingen niet het woord van God, maar het woord van God veranderd ons. Het maakt niet uit, zegt Paulus,  hoe gewichtig deze valse leraren lijken die proberen het evangelie te verdraaien. Het maakt niet uit hoe goed hun reputatie is. Het maakt niet uit hoe charismatisch ze zijn. Het maakt niet uit hoe groot hun bediening en en hoeveel mensen naar hun podcast luisteren.

Het maakt niet uit hoe dicht ze zeggen bij het vuur te staan. Het maakt zelfs niet uit of ze zeggen openbaringen te hebben ontvangen van hemelse visioenen of bovennatuurlijke bezoeken van engelen uit de hoogste hemel. Het moment dat zij een boodschap brengen die tegenstrijdig is met het evangelie dat ik onder jullie gepredikt hebben, dan hebben ze iets uit te leggen.

Paulus opent hiermee de aanval op de autoriteit die deze valse influencers zeggen te hebben. Ook is het interessant dat Paulus hiermee leiderschap op zichzelf relativeert. Hij begint zijn brief door zichzelf voor te stellen als een apostel, gekozen en aangesteld door God zelf. Maar zoals hij ook aan de kerk in Korinthe schrijft, leert hij ook deze kerk: volg mijn voorbeeld, zoals ik Jezus volg. Volg mijn onderwijs, zoals ik Jezus predik.

‭‭1 Korinthe‬ ‭11:1‬ ‭HSV‬‬

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Alles wat wij geloven. Alles wat wij leven, alles wat mensen beweren, moet getoetst worden aan de standaard van het woord van God. Hoe spectaculair mensen ook kunnen vertellen over wonderen en tekenen. Zelfs Satan probeert zich voor te doen als een Engel.

2 Korintiërs 11:14 HSV

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Een volwassen volgeling van Jezus gaat niet mee met iedere hype en stroming. Een volwassen christen staat stevig in zijn schoenen, ongeacht hoe indrukwekkend de presentatie dan ook is.

Galaten 1:6-7 – Het evangelie is genade

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:6-7 HSV

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus schreef dit waarschijnlijk vanuit Korinthe, minder dan een jaar nadat hij bij deze kerken was geweest. Hij kende hen als een kerk die de boodschap van van genade volledig omarmd had. Maar in minder dan een jaar tijd, hadden ze de centrale boodschap van genade ingeruild voor het verdienmodel van het evangelie; een boodschap waar het meer gaat over het verdienen van Gods gunst, dan het uitleven van Gods genade.

Ik denk dat dit herkenbaar is voor iedere volger van Jezus? Hoe snel kan het gaan in ons leven? Soms kunnen we van de ene op de andere dag vervallen in schuldgevoel. Binnen een jaar kunnen we bergtoppen van geloof meemaken en tegelijkertijd wandelen door de droge dalen van veroordeling, teleurstelling en ongeloof.

Er is iets in onze menselijke natuur dat zich aangetrokken voelt tot de voorwaardelijke boodschap van religie. Ken je het gevoel dat wanneer iemand iets voor je doet of een etentje voor je betaalt, dat je bijna instinctief iets hebt van: ‘Dat had niet gehoeven’ of ‘Ik betaal de volgende keer wel’. Bijna instinctief willen we iets doen wanneer we iets ontvangen.

Op dezelfde manier hebben we de neiging om te reageren op het evangelie. Bijna instinctief willen we iets terugdoen. We hebben we menselijke neiging om genade te beantwoorden met religie. Genade is zo tegennatuurlijk, dat religie vaak al snel de boodschap van genade in ons hart begint te ondermijnen.

Maar Paulus maakt duidelijk dat er geen alternatief evangelie is. Wanneer je genade verwijderd van het evangelie, dan is het evangelie niet langer meer het goede nieuws wat het is. Wanneer je religie toevoegt aan het evangelie, dan is het niet langer meer het evangelie. Het evangelie bevat geen genade. Het evangelie is genade! Genade is een basisbegrip van het evangelie. Genade is het onmisbare ingrediënt van het evangelie. De boodschap van het evangelie is volgens Paulus: geroepen zijn in de genade van Christus.

‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft

Rechtvaardiging door geloof

Om de centrale boodschap van genade beter te begrijpen, is het goed om het idee van de gerechtigheid van God te kennen.

Toen mijn tweede dochter Elisa geboren werd en ik naar het ziekenhuis ging, vond ik een bon op de ruit. Het bleek dat onze parkeervergunning niet verlengd was. Ik dacht slim te zijn en ik parkeerde laat in de avond mijn auto weer precies op dezelfde plek. Ik deed de bon onder de ruit, want ik had al een boete gekregen, dacht ik.

De volgende dag vond ik twee bonnen op de ruit! Blijkbaar kun je dus meerdere parkeerboetes krijgen voor dezelfde overtreding.

Dit is een goed beeld van het traditionele onderwijs waar Maarten Luther in onderwezen was. De gerechtigheid van God stond voor Gods rechtvaardigheid. In andere woorden: God geeft ons wat wij verdienen.

Om even terug te komen op mijn parkeerboete: ik tekende een bezwaar en en kreeg een brief van de gemeente. Mijn bezwaar werd geaccepteerd. De boete werd kwijtgescholden.

Toen Maarten Luther Romeinen bestudeerde, begon hij zich te beseffen dat de gerechtigheid  van God vaak iets anders betekent in de Bijbel. Hij las:

Romeinen 1:16-17 HSV

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Hoe kan het evangelie goed nieuws zijn, als Gods erin wordt geopenbaard als een straffende, rechtvaardige God? Luther begon zich te beseffen dat de gerechtigheid van God een juridische term is. Jezus wordt in de Bijbel onze ‘advocaat’ of ‘raadsman’ genoemd. Hij verdedigt ons in de rechtbank van God. Gerechtigheid is een juridische term.

Maar het gaat veel verder dan dat. Ik dacht dus dat ik niet twee keer een parkeerboete kon krijgen voor dezelfde straf. Jezus deed boete voor ons. Hij nam de straf van onze zonden op zich, terwijl Hij een rechtvaardig leven leefde. En door in Hem te geloven, kent hij ons zijn juridische status toe van gerechtigheid. Dit betekent dat God ons ziet als rechtvaardig, zoals Hij Jezus ziet als rechtvaardig.

Het is niet mogelijk om je boete twee keer te betalen. Jezus betaalde de boete voor ons. Hij loste de schuld die wij hadden in. Door in Jezus te geloven delen wij onze schuld met Hem en Hij deelt zijn rechtvaardigheid met ons. Dit betekent het om mede-erfgenamen te zijn met Christus. We gaan hier later nog dieper op in, maar dit is de kern van het evangelie. De rechtvaardiging van geloof. Dit is de boodschap van genade. Het is van essentieel belang dat wij beseffen dat ‘God ons in de genade van Christus geroepen heeft.’

Willen verdraaien

Nog een laatste gedachte over vers 7. Paulus zegt dat mensen de kerk in verwarring brachten en de het evangelie willen verdraaien. Het is mogelijk om verwarring te raken over het woord van God. Maar wat niet mogelijk is, is om het woord van God te verdraaien. Het Woord van God blijft waarheid.

Al raakt ons gevoel in de war. Al voelen we ons niet rechtvaardig. Al merken we niet dat we vergeven zijn. Al veroordelen anderen ons. Het woord van God blijft waar en kan niet verdraaid worden. Ik ben zo dankbaar dat het Woord van God een vaste grond is onder mijn voeten. Ik ben zo dankbaar voor de woorden van Jezus die een rots zijn, waarop ik kan bouwen. Wanneer de golven van mijn gevoel of de stortvloed van mijn omstandigheden een geloofwaardige poging doet om mij in verwarring te brengen weet ik altijd dat het woord van God stand houdt. Dit evangelie is tijdloos. Dit nieuws is duurzaam. Petrus noemt het evangelie: ‘het onvergankelijk zaad van God,’ waardoor wij opnieuw geboren zijn.

Ik wil je bemoedigen met het idee dat Gods woord tegen een stootje kan. Ik wil dat je weet dat het evangelie tegen een controverse kan. Ik wil dat je diep van binnen beseft dat God niet geschokt raakt door welke zonde dan ook. Er is geen zonde zo groot, dat de genade van Jezus het niet kan wegnemen door geloof in Hem.

Ik zie je graag zondag in C3 Den Haag!

– Pastor Lucas de Vreugd

Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:4-5 HSV

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus gaf zichzelf voor onze zonden, maar dit deed Hij niet op eigen iniatief. Dit was niet alleen zijn wil, maar dit was de wil van zijn Vader. Maar Paulus gaat verder dan dan. Hij noemt Hem ‘onze God en onze Vader.’

Dit is de manier waarop God wil dat wij bij Hem komen. Niet op basis van onze gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken. Hij wil dat wij voor Hem komen op basis van de gerechtigheid van zijn Zoon.

Gods wil voor jouw leven is dat je bij God komt op basis van genade. En dit, zegt Paulus, is wat God de Vader heerlijkheid geeft. Niet een religieus leven. Niet een perfect leven. Maar de boodschap van genade die werkzaam is in ons leven.

De centrale boodschap van genade, die we in Galaten in diepte kunnen ontdekken, brengt God meer heerlijkheid dan een boodschap waarin wij gerechtigheid proberen te verdienen.

Galaten 1:3-4 – Jezus terug op het podium

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:3-4 HSV

genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

De begroeting in vers drie is een zin die we gewend zijn van Paulus in zijn andere brieven. Maar in vers 4 valt Paulus gelijk met de deur in huis. Hij kan niet wachten om zijn boodschap met de kerk te delen.  Hij begint eigenlijk al met zijn boodschap in vers 2 waarin hij zegt: ‘Die Hem uit de doden opgewekt heeft’.

Dit is de boodschap van Galaten. De centrale rol idee van de kruisiging en opstanding van Jezus en de impact van deze boodschap in ieder aspect van ons leven. Paulus zegt Jezus weer terug op het podium waar anderen hebben geprobeerd om religieuze regels een podium te geven.

Onze zonde

Ten eerste schrijft Paulus over ‘onze zonden’. Als wij de boodschap van het evangelie echt willen kunnen uitleven en ontvangen, moeten we eerst erkennen dat wij zonden hebben in ons leven. De valse leraren probeerden een manier te presteren waarin we naar God toe kunnen werken vanuit onze gerechtigheid. Maar genade begint met het besef van zonde. Het is niet mogelijk om onze zonden te compenseren.

Maarten Luther, eigenlijk de ontdekker van de boodshap van genade in de Bijbel, vijfhonder jaar geleden schreef over deze zin:

Maarten Luther:

We kunnen onze onze zonden niet zien onbelangrijke details. Aan de andere kant kunnen we ze niet zien als zo verschrikkelijk dat ze ons tot wanhoop drijven.”

Ten eerste, zegt Luther is doet de boodschap van genade niets af aan de ernst van zonde. De boodschap van genade zegt niet dat zonde niet significant zijn. Zonden vormen een groot probleem. Het zijn geen onbelangrijke details.

Maar er is ook een andere kant, zegt Luther. Jezus gaf zichzelf om ons te bevrijden van onze zonden. Wij hoeven niet te wanhopen in onze zonden, want Jezus is de opslossing.

Als iemand wist wat het was om te leven met een schuldgevoel naar God, dan was het Maarten Luther. Luther groeide op als monik in de oude Katholieke kerk. Een kerk waarin aflaten verkocht werden om op deze manier het oordeel van God te ontspringen. Een kerk waarin hij letterlijk onderwezen werd om boete te doen. Hij beklom de trappen van Sint Petersburg in Rome op zijn knien in een poging om zijn schuld af te betalen. Hij kende de wanhoop van het besef van zonde. Maar door de boodschap van genade kon hij zijn hoofd weer opheffen. Zonden hebben niet het laatste woord in ons leven als wij ons geloof vestigen op Jezus. Zonden zijn niet onbelangrijk. Maar Jezus is allesovertreffend. Jezus is veel belangrijker.

Misschien heeft zonde een veel te groot podium gekregen in jouw leven. Misschien herken je dit gevoel van schuld. Ik hoop dat de brief van Galaten eens en voor altijd afrekent met deze wanhoop. Ik hoop dat deze brief jou helpt om Jezus op het podium te zetten van je leven in plaats van zonde en de vernietigende effecten van zonden.

Galaten 1:1-2 – Bronvermelding van de roeping van Paulus

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We beginnen met:

Galaten 1:1-2 HSV

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft – 2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië:

Het is de gewoonte van Paulus om zijn mede-auteurs bij naam noemen. Hier presenteert Paulus alleen zichzelf als een apostel en noemt zijn ‘broeders’ alleen anoniem. Dit past bij het thema van dit hoofdstuk en de boodschap van Galaten. Er waren namelijk een aantal influencers de kerk ingekomen, die uit Jeruzalem kwamen en zeiden direct van de ‘echte’ apostelen te hebben geleerd. Ze zeiden: ‘Waarom zouden jullie naar Paulus luisteren? Wij hebben het evangelie direct vanuit de bron. Paulus is een van de laatste bekeerlingen, wij hebben de wonderen van Jezus gezien. Onze apostelen hebben het onderwijs van Jezus zelf gehoord.’

Ze beweerden dichter bij het vuur te staan dan Paulus. En deze influencers kwamen met een nieuwe boodschap. Zij voegden allerlei nieuwe regels toe aan het evangelie die Paulus gepredikt had. Joodse regels werden ingevoerd zoals de noodzaak voor besnijdenis. Pijnlijke zaak natuurlijk!

Autoriteit

Omdat deze influencers, deze valse leraren, de autoriteit van Paulus in twijfel trokken, begint Paulus direct om zijn autoriteit duidelijk te maken. Paulus is een apostel:

“geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader.”

Wat ik heb geleerd en de roeping die ik heb ontvangen, zegt Paulus, heb ik niet ontvangen van mensen. Mijn bronvermelding is God zelf. Jezus heeft mij geroepen. God de Vader heeft mij bestemd.

Niet van vlees en bloed

Deze opmerking is interessant als we nadenken over een gesprek dat Jezus had met zijn apostelen in ‭‭Mattheüs‬ 16.

‭‭Mattheüs‬ ‭16:13-18‬ ‭HSV‬‬

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Hij vroeg hen naar de mening van mensen over hem. Zij gaven een aantal meningen die zij gehoord hadden. Toen vroeg Jezus wie zij zeiden dat Hij is. Petrus geeft dan het goede antwoord:”U bent de christus, de Zoon van de levende God”.

En wie hoe zei Jezus dat Petrus dit had geleerd? “Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn vader, Die in de hemelen is.” Petrus had dit niet geleerd van anderen, maar van God.

Dus zelfs de discipelen die het onderwijs van Jezus hoorden en de wonderen van Jezus zagen, konden alleen zien wie Jezus was door middel van directe openbaring van God.

DIt is exact dezelfde manier waarop Paulus leerde dat Jezus de Zoon van God is. Door openbaring van Jezus en God de vader!

Eigen initiatief

Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat deze valse influencers niet per definitie naar de kerken in Galatië gestuurd waren om dit onderwijs te geven. Wat er gebeurde is dat deze valse leraren zich beriepen op de autoriteit van de apostelen. Dat is heel iets anders. In feite deden ze niets anders dan de naam van de leiders van de kerk gebruiken om draagvlak te krijgen voor hun programma.

Later in dit hoofdstuk bespreekt Paulus dat ook de apostelen in Jeruzalem zijn apostelschap erkenden. En in hoofdstuk 2 lezen we dat Paulus ook een conflict had met Petrus, Maar het is in alles duidelijk dat deze valse leraren op eigen initiatief het gezag van Paulus ondermijnden, niet in opdracht van de leiding van de kerk.

Aan de kerken van Galatië

Ik denk dat het moeilijk is om te bevatten hoeveel emotie in deze zin zat. Paulus had zijn leven geriskeerd om deze kerken te stichten. Hij was degene die hun het evangelie had gepreekt. Hij was als een vader voor deze kerk.

Kun je het je voorstellen wat een nederigheid het vereist om als vader het vertrouwen van je kinderen te moeten winnen? Na alles wat je voor hen hebt gedaan? Dit was precies wat Paulus nu moest doen. Met liefde en geduld neemt hij de kerken Galatië mee in zijn achtergrond. Hij vertelt hen in dit hoofdstuk geduldig waarom zij hem zouden moeten vertrouwen. Een enorm voorbeeld van leiderschap en liefde.