De dood en opstanding van Jezus – Fictie of feit?

Misschien heb jij pasgeleden een keuze gemaakt om een volgeling van Jezus te worden op basis van een preek, iets dat je gelezen hebt of op basis van een persoonlijke ervaring. Misschien ervaar je dat je vergeven bent van je zonden en dat je een relatie hebt met God. Misschien voel je dit niet zo.

Omdat alleen gevoel geen goede basis is om ons leven op in te richten, is het belangrijk om wat je gelooft te kunnen onderbouwen met feiten. Ook het is goed om aan familieleden, vrienden en collega’s die deze ervaring niet delen, uit te kunnen leggen waarop jouw vertrouwen in Jezus gebaseerd is.

In deze blog wil ik tien feiten met je delen over de dood en de opstanding van Jezus.

Tegenargumenten

Door de eeuwen heen is er veel gediscussieerd over de dood en opstanding van Jezus. De bekendste bezwaren zijn:

1/ Jezus is niet gestorven aan het kruis, maar men dacht dat Hij dood was.

2/ Jezus is niet opgestaan uit de dood, Zijn lichaam is gestolen.

3/ Een tweelingbroer, een lookalike van Jezus, stierf in Jezus’ plaats.

4/ De volgelingen van Jezus zagen Hem na zijn dood in een hallucinatie.

Als volgers van Jezus willen we niet weglopen voor logische argumentatie. Laten we dus eens kijken naar 10 redenen waarom wij geloven dat deze argumenten onjuist zijn op basis van de feiten die we lezen in de Bijbel en citaten in historische boeken uit de tijd van Jezus.

1/ Jezus’ opstanding is vooraf voorspeld

Ongeveer zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus, beloofde de profeet Jesaja dat Jezus geboren zou worden in nederige omstandigheden, dat hijn een brute dood zou sterven en op zou staan uit de dood om onze zonden weg te nemen.

Een van die profetieën lezen we in Jesaja 53

Jesaja 53:5 NBV

Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.

Er zijn enorm specifieke details die honderden jaren voor de dood van Jezus aangekondigd zijn, inclusief de manier waarop Jezus zou sterven, de locatie van de geboorte van Jezus en de exacte dag in het jaar waarop Hij zou sterven. De geschiedenis van het leven en de dood van Jezus is een samenloop van juist deze feiten. Het is onmogelijk om je eigen dood met zoveel detail in scene te zetten.

2/ Jezus kondigde Zijn dood en opstanding aan

Jezus sprak regelmatig over zijn dood en opstanding. Hij voorspelde letterlijk dat Hij zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan.

3/ Wat Jezus meemaakte kan een mens niet overleven

De martelingen die Jezus doorstond zijn onmogelijk te overleven. Een aantal feiten op een rij:

  • Jezus onderging schijnrechtszaken en mishandelingen zonder veroordeeld te worden.
  • Hij werd gegeseld, een marteling waar veel mensen door stierven, zelfs voordat ze gekruisigd werden.
  • Jezus werd gekruisigd, een beul verklaarde hem dood door een lans in zijn zij (zijn hart) te steken. Dit gaf het medische bewijs dat zijn bloed en water van elkaar gescheiden was.
  • Jezus’ lichaam werd gewikkeld in zo’n 50 kilo linnen.  Als hij toen nog leefde, zou hij zeker zijn gestikt.
  • Zelfs al zou hij dit overleefd hebben (dat zou een wonder zijn) dan nog zouden de drie dagen in het graf zonder eten, water en medische verzorging Hem de das om hebben gedaan.

Kortom, Jezus stierf.

Jezus werd geïdentificeerd aan het kruis door zijn beste vriend Johannes  en Maria zijn moeder, die aanwezig waren bij de kruisiging.

4/ De locatie van het graf was bekend

Hij werd begraven in een graf van een rijke man. Ook dit was ongeveer zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus voorspeld.

Dit maakte het graf gemakkelijk vindbaar en gemakkelijk te bevestigen. De discipelen en vrouwen die het graf bezochten, de soldaten die het graf bewaakten en politieke leiders wisten allemaal waar Jezus’ lichaam gelegen had toen het graf leeg bleek te zijn.

5/ De Romeinen en discipelen hadden geen belang bij een mythe van opstanding

De Romeinen

Eén van de belangrijkste redenen dat Jezus gekruisigd werd is dat Pilatus geen behoefte had aan een opstand. Hij wist dat Jezus onschuldig was, maar om politieke redenen ging hij ermee akkoord. Hij werd namelijk de koning van de Joden genoemd. Om het risico te vermijden dat er een verhaal ontstaond over de opstanding van Jezus liet hij het graf bewaken. De Romeinen hadden geen belang bij een mythe over Jezus de zoon van God, opgestaan uit de dood.

De discipelen van Jezus

Tien van de overgebleven elf discipelen stierven voor hun geloof. Als ze het verhaal hadden verzonnen om zelfzuchtige redenen, dan zouden ze nooit allemaal bereid zijn om te sterven voor dit fictieve verhaal.

De familie van Jezus

Jakobus (de halfbroer van Jezus) geloofde tijdens Jezus’ bediening niet in Jezus.

Johannes 7:5 NBV

Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem

Laten we reëel zijn. Zou jij geloven dat jouw broer de zoon van God was? En toch zien we dat zijn broer Jakobus én zijn moeder Maria beiden volgelingen werden van Jezus. Jakobus werd zelfs een leider in de kerk en schreef de brief ‘Jakobus’. Waarom geloofde Jakobus dan uiteindelijk toch in Jezus? Omdat Hij hem zag toen Hij uit de dood opgestaan was=

1 Korintiërs 15:7 NBV

7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

Ook Maria was actief in de vroege kerk.

Handelingen 1:14 NBV

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Omdat de dood en opstanding van Jezus de kernboodschap was van de kerk, moest zij wel overtuigd zijn geweest van het feit dat Jezus gestorven en opgestaan was uit de dood. Het overtuigen van anderen dat je God bent is één ding, maar het overtuigen van je eigen familie, dat is iets geheel anders.

6/ Jezus verscheen fysiek voor grote groepen ooggetuigen

Jezus verscheen fysiek op verschillende momenten aan groepen mensen tegelijkertijd. We hebben het hier onder andere over vissers, nuchtere arbeiders die Jezus tegelijk zagen. Over een periode van 40 dagen verscheen Jezus op verschillende momenten, soms voor groepen zo groot als 500 mensen tegelijkertijd.=

1 Korintiërs 15:6 NBV

Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.

Deze beschrijvingen zijn zo gedetailleerd dat Jezus zelfs met hen at en een BBQ met vis voor hen had voorbereid. Maria hield Hem vast. Thomas, die het niet geloofde, raakte met zijn hand zijn Zijn aan. Dit waren geen visioenen, maar fysieke handelingen.

7/ Jezus werd herkend door zijn familie en volgelingen na zijn opstanding

Zijn lichaam was dezelfde als zijn fysieke lichaam.

  • Maria herkende zijn stem toen Jezus haar voor het graf toesprak.
  • Jakobus herkende Jezus

Hij werd niet gelijk herkend, omdat zijn lichaam getransformeerd, verheerlijkt, was.

Maar zijn volgelingen herkenden Hem en waren getuige van het feit dat Hij leefde.

8/ Er zijn actuele verslagen van ooggetuigen

Een aantal ooggetuigenverslagen die we in de Bijbel lezen zijn vrij snel na de dood en opstanding van Jezus geschreven. Markus noemde bijvoorbeeld de naam van de hogepriester niet die betrokken was bij de dood van Jezus, waarschijnlijk omdat hij verwachtte dat de lezers zouden weten over wie het gaat. In die korte tijd had zich nog geen ‘legende’ kunnen ontwikkelen. Deze feiten werd genoteerd door ooggetuigen, niet alleen door mensen die hiervan gehoord hadden.

9/ De opstanding van Jezus werd bevestigd door Zijn grootste ‘haters’

Eén voorbeeld hiervan is Paulus, die betrokken was bij het vervolgen van Christenen en later tot geloof kwam. Paulus is degene die schrijft dat als Jezus niet uit de dood is opgestaan, ons geloof nutteloos is.

10/ De opstanding van Jezus werd gezien als een feit

De boodschap van de vroege kerk baseerde zich op de opstanding van Jezus. Als de opstanding van Jezus ter discussie stond, zou de groei (en wellicht de tegenstand) van de vroege kerk onverklaarbaar zijn.

De discussie ging dan ook niet of het graf leeg was, maar waarom het graf leeg was. Het feit dat het graf leeg was, werd niet tegengesproken.

Historici en Jezus

Historici uit de tijd van Jezus stelden de opstanding van Jezus niet ter discussie.

“In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. 64Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.”

Joodse historicus Josephus Flavius 93 N.C.

Ook de historici Suetonius en Plinius de Jongere, schreven over Jezus en zijn volgelingen.

Feit, geen fictie

Ik ben niet alleen overtuigd op basis van een instinctief gevoel dat Jezus de Zoon van God is die gestorven en opgestaan is voor mijn zonden. Feitelijk gezien kan ik geen andere conclusie trekken. Ik geloof dat als jij de feiten onderzoekt, jij tot dezelfde conclusie zal komen.

Is God een vijand of vriend

Veel mensen denken dat God streng en vijandig is ten opzichte van mensen. Maar hoe ging Jezus, het beeld van God, eigenlijk met anderen om? In grote lijnen zien we twee manieren waarop Jezus reageerde op mensen. Jezus was confronterend voor religieuzen die uit naam van God zware lasten op het volk legden. Dit maakte Jezus woedend. Toch nam Hij de tijd voor religieuzen die oprecht op zoek waren naar waarheid. Neem bijvoorbeeld Nicodemus, die behoorde tot de groep Farizeeërs die anti-Jezus waren. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe omdat hij bang was dat iemand hem met Jezus zou zien. Maar Jezus neemt de tijd voor een persoonlijke ontmoeting. In dit gesprek met Nicodemus sprak Jezus de bekende woorden:

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Johannes 3:16-17 Nieuwe Bijbel Vertaling

Opvallend is dat Jezus zich vriendschappelijk opstelde naar diegenen die in de ogen van de religieuzen verloren waren. Jezus kreeg al snel de bijnaam ‘vriend van zondaars’. Dit kwam omdat zondige mensen Hem aanbaden en door Hem geholpen werden. Hij besteedde bijvoorbeeld tijd met tollenaars die over de rug van hun eigen volk belasting inden voor de Romeinse bezetter. Ook werd het als controversieel gezien dat Jezus weigerde een overspelige vrouw te veroordelen.

Dit is het goede nieuws van Jezus. Hij is een vriend van zondaren en dus stelt Hij zich, als God én mens, vriendschappelijk op ten opzichte van jou en mij.

Jezus is genade én waarheid

Goede vrienden houden ons de spiegel voor wanneer dit nodig is. Het is bijzonder dat Jezus mensen accepteerde toen ze nog steeds zondaren waren, maar dat Hij hen ook hielp om vrij te worden van de zonden die hun leven zo negatief beïnvloedden.

Zacheüs, de tollenaar, bekeerde zich na zijn ontmoeting met Jezus en betaalde iedereen terug die hij had afgeperst. Jezus zei tegen de vrouw die net op overspel was betrapt: “Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer”.

Johannes schrijft dat “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen” Jezus sluit zijn ogen niet voor de waarheid, maar toch is hij genadig. Hij is 100% genadig én 100% waarheid tegelijkertijd.

Hij heeft ons zo lief dat Hij ons accepteert waar we zijn. Toch is zijn liefde meer dan acceptatie. Hij laat ons zijn waarheid zien, zodat we gaan inzien dat we moeten veranderen en dat we kunnen veranderen. Hij houdt van ons in onze zonden, maar Hij geeft ons een nieuw perspectief waardoor we anders kunnen leven.

“Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden”

Efeziers 2:10 Herziene Staten Vertaling

 

Wie is Jezus?

Als God een selfie van zichzelf zou maken dan zien we een foto van Jezus. Jezus is namelijk het ‘Beeld van de onzichtbare God’, schrijft Paulus.

Als we God willen leren kennen, kunnen we dus het beste beginnen bij Jezus. Jezus laat ons zien hoe God over ons denkt. De manier waarop Jezus met mensen omgaat, zo gaat God ook met jou om.

Wat is jouw beeld van God? Dit beeld kan gevormd zijn door  ervaringen. Je opvoeding, je culturele achtergrond of meningen die anderen hebben over God. Misschien vind je het moeilijk om een beeld te vormen over God. Misschien vind je hem vooral mysterieus.

Het beeld dat je hebt over God kan zowel positief of negatief zijn. Ik hoop dat deze blogs jou helpen om een juist beeld te vormen van God. Een beeld dat overeenkomt met het beeld dat Jezus ons geeft van God.

Jezus heeft ruim twee miljard volgers

Als Jezus een Instagram account had, dan zou Hij de meeste volgers hebben. In 2010 waren er 2,11 miljard christenen wereldwijd, bijna een derde van de wereldbevolking. Het aantal volgers van Jezus is naar verhouding vrijwel gelijk verspreid over alle werelddelen. Over Jezus zijn de meeste songs geschreven. Hij is de meest afgebeelde persoon in de kunst. Onze jaartelling is op Zijn leven afgestemd. Guinness World Records heeft zijn biografie uitgeroepen tot het meestverkochte non-fictie boek ter wereld. De volledige Bijbel is vertaald in zo’n 350 talen en fragmenten uit de Bijbel zijn vertaald in meer dan 2100 talen. De populariteit van Jezus zegt iets over Zijn geloofwaardigheid.

Duurzaam

De boodschap van Jezus wordt al meer dan 2000 jaar gezien als een betrouwbare boodschap en is in het Oude Testament al duizenden jaren geleden aangekondigd. Ter vergelijking: volgens het Guinness Book of Records is het keizerrijk van de Romeinen de beschaving die het langst heeft standgehouden: ongeveer 1500 jaar. De boodschap van Jezus duurzamer dan de langste beschaving uit de geschiedenis.

De boodschap van Jezus is niet tijdelijk, maar eeuwig houdbaar en vandaag net zo relevant als 2000 jaar geleden.

Jezus was een bijzonder goed mens

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat Jezus een goed mens was. Veel religies wijzen naar Jezus als goede profeet of leraar. Ook het feit dat Hij geleefd heeft staat niet ter discussie. Historici die geen volgers van Jezus waren, schrijven over zijn bestaan. De vroege kerk die vlak na zijn dood en opstanding haar boodschap volledig baseerde op Zijn leven zou volstrekt ongeloofwaardig zijn als er twijfel was of Jezus werkelijk een historisch figuur is.

Jezus was een mens van vlees en bloed. In de Bijbel lezen we over de eigenschappen van Jezus: waar Hij geboren werd, dat Hij honger en dorst had en dat Hij emoties kende zoals boosheid, liefde en verdriet. We lezen over zijn persoonlijke verleidingen (die Hij weerstond), zijn vriendschappen en zijn dood.

Tijdens zijn leven was Jezus ongekend populair én controversieel tegelijkertijd. Jezus zette zich af tegen de religieuze orde. Hij besteedde veel tijd met zijn volgelingen, maar ook met mensen waar het volk, met name de religieuze leiders, op neerkeek.

Jezus genas melaatsen, gaf blinden het zicht terug, bracht dode mensen terug tot leven. Jezus was een goed mens.

Jezus is meer dan een mens

Maar Jezus vond zichzelf heel wat meer dan een goed mens:

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Johannes 14:6 Nieuwe Bijbel Vertaling

 

    “‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

    Johannes 11:25 Nieuwe Bijbel Vertaling

Dit zijn opvallende uitspraken. Als een geestelijk leider op deze manier over zichzelf spreekt, verliest hij over het algemeen  geloofwaardigheid. Als Jezus alleen een goed mens is, dan zijn deze uitspraken krankzinnig. Roep de mannen in witte jassen! C.S. Lewis, een bekende auteur zegt:

“Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn óf hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was – en is – de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger… maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat Hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Hij ons niet gelaten. Dat wilde Hij ook niet”.

– C.S. Lewis

Denk er eens over na hoe vreemd deze uitspraken zijn als Jezus niet de waarheid zou spreken. En denk na over de consequenties van deze uitspraken. Alle directe apostelen van Jezus, op Johannes na, stierven een vroegtijdige, gewelddadige dood. Als Jezus slechts een mens was, dan waren Zijn volgelingen slachtoffers van de grootste scam ter wereld.

Maar als Jezus mens én God is, dan zijn zijn uitspraken logisch en geloofwaardig. Dit is een de verklaringen waarom Jezus zoveel volgers heeft. Zijn woorden zijn waar. Hij is meer dan slechts een goede leraar, een profeet of een voorbeeldig mens.

Jezus was honderd procent God én honderd procent mens tegelijk.