HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

C3 Den Haag is in 2012 gestart door Lucas en Nicola de Vreugd. Juridisch gezien is C3 Den Haag een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘C3 Den Haag’ en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

C3 Den Haag is een kerk die mensen in de regio Zuid-holland wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. Dit is een boodschap die op zondag en ook doordeweeks uit willen dragen.

Dit beleidsplan is geactualiseerd en vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 29 december 2015. Het beleidsplan zal indien nodig jaarlijks worden aangepast.

NAAM EN ZETEL

1. De officiële naam van de gemeente luidt: “C3 Den haag”
2. Zij is gevestigd te Amsterdam
3. De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.
4. De gemeente is opgericht op 6 december 2012.

3 DOELSTELLING

STATUTAIRE DOELSTELLING
Het doel van de gemeente is om mensen te bereiken, bouwen en bekrachtigen met de Bijbelse Boodschap van het evangelie van Jezus: geloof, hoop en liefde. Als gemeente vormen wij een gemeenschap waarin wij elkaar aanmoedigen om God lief te hebben boven alles en anderen lief te hebben zoals onszelf.

4 STRATEGIE

ACTIVITEITEN
C3 Den Haag richt zich op de regio Zuid-Holland, op dit moment via de bestaande locatie in Den Haag. Om de hierboven geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, worden de volgende activiteiten georganiseerd.

– het houden van zondagse samenkomsten
– het houden van gebedsbijeenkomsten
– de bediening van de waterdoop aan gelovigen
– het geven van onderwijs en trainingen
– het houden van connectgroep-bijeenkomsten voor leden en niet-leden van de Gemeente
– het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg
– dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en verbanden die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen
– het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen
– het geven van persoonlijke coaching
– het organiseren van laagdrempelige evenementen
– andere daartoe dienende activiteiten

GRONDSLAG
De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en aanvaardt de Bijbel als grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de gemeente.

5 FINANCIËN

AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK
C3 Den Haag heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken.

WERVING EN BEHEER VAN GELDEN
C3 Den Haag verwerft haar inkomen door giften van particulieren en bedrijven, welke aan de kerk zijn verbonden. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden. Tevens worden er activiteiten georganiseerd waar een bijdrage wordt gevraagd van
de deelnemers als tegemoetkoming van de gemaakte kosten.

BEHEER VAN VERMOGEN
C3 Den Haag heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van C3 Den Haag. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellang termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd. Op dit moment is beleggen geen instrument dat door C3 Den Haag wordt gebruikt.

BESTEDINGSBELEID
Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt uiterlijk samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

6 ORGANISATIE

BESTUUR EN ADVIESRAAD
De gemeente heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de gemeente. Het bestuur bestaat uit Lucas de Vreugd (voorzitter), Nicola de Vreugd (penningmeester) en Hylke van der Velde (secretaris). Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad van C3 Europe mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit Pastors Simon en Valerie McIntyre. Deze ervaren pastors zijn al langere tijd betrokken bij C3 Global. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad.

DAGELIJKSE LEIDING
De dagelijkse leiding van C3 Den Haag, waaronder het aansturen van de vrijwilligers en coördinators van vrijwilligers, is in handen van de Senior Pastors, Lucas en Nicola de Vreugd.

Momenteel bestaat C3 Den Haag enkel uit vrijwilligers en is er geen personeel in dienst.